Profi Padló lakberendezés padlóburkolattól a függönyig

profipadlo.com Protect your .Com domain name. Buy,contact Email: ourdream2008@live.com

A mos¨®g¨¦pben moshat¨®, kimondottan konyhai haszn¨˘latra tervezett szőnyeg cs¨˛sz¨˘smentes stabil haszn¨˘latot biztos¨Şt. Nagyon strapab¨Şr¨® könnyen tiszt¨Şthat¨®! Konyhai szőnyeg k¨Şn¨˘latunk v¨˘ltozatos sz¨Şnvil¨˘ga ¨¦s
¨˘ltal¨˘nos Szerződ¨¦si Felt¨¦telek
Jelen dokumentum kiz¨˘r¨®lag elektronikus form¨˘ban ker¨ąl megköt¨¦sre, nem minős¨ąl ¨Şr¨˘sbeli szerződ¨¦snek ¨¦s nem ker¨ąl iktat¨˘sra, magatart¨˘si k¨®dexre nem utal. A weboldal működ¨¦s¨¦vel kapcsolatosan felmer¨ąlő k¨¦rd¨¦sek a megadott el¨¦rhetős¨¦geinken tehetők fel. Jelen ¨˘SZF folyamatosan el¨¦rhető az ¨˘ltal¨˘nos Szerződ¨¦si Felt¨¦telek men¨ą alatt.

Jelen ¨˘SZF hat¨˘lya a profipadlo.hu  (tov¨˘bbiakban: Szolg¨˘ltat¨®) weboldal jogviszonyaira terjed ki.

Szolg¨˘ltat¨® adatai

C¨Şm: 1085 Budapest, J¨®zsef kör¨˛t 77-79.
Telephely: 7622 P¨¦cs, Sikl¨®si u. 22.
C¨¦gjegyz¨¦k sz¨˘m: 01-09-932135
Ad¨®sz¨˘m: 12649499-2-42
Statisztikai sz¨˘m: 12649499-4641-113-01
Nyilv¨˘ntart¨˘sba vevő hat¨®s¨˘g: Főv¨˘rosi B¨Şr¨®s¨˘g mint c¨¦gb¨Şr¨®s¨˘g
Telefon/fax:+36-72/222-378
A szolg¨˘ltat¨® el¨¦rhetős¨¦ge: kapcsolat[kukac]profipadlo.hu
Adatkezel¨¦si nyilv¨˘ntart¨˘si sz¨˘mok

Kapcsol¨®d¨® szolg¨˘ltat¨˘sok ig¨¦nybev¨¦tele: NAIH-67442/2013.
Nyerem¨¦nyj¨˘t¨¦k: NAIH-67451/2013.
Kedvezm¨¦nyek ig¨¦nybev¨¦tele: NAIH-67453/2013.
Honlapon tört¨¦nő regisztr¨˘ci¨®: NAIH-67449/2013.
H¨Şrlev¨¦l k¨ąld¨¦s: NAIH-67448/2013.
Direkt marketing: NAIH-67447/2013.
Hűs¨¦gprogram: NAIH-67452/2013.
Fogyaszt¨®i el¨¦gedetts¨¦g m¨¦r¨¦s: NAIH-67454/2013.
Web¨˘ruh¨˘z ¨ązemeltet¨¦s: NAIH-67450/2013.
A szerződ¨¦s nyelve: magyar
A t¨˘rhely-szolg¨˘ltat¨®: EVOLUTIONET Kft. / www.domain-tarhely.net

A Szab¨˘lyzatban ¨Şrt fogalmak meghat¨˘roz¨˘sa

Szolg¨˘ltat¨®: a weboldalt ¨ązemeltető jogi szem¨¦ly.
Felhaszn¨˘l¨®: minden olyan szem¨¦ly, aki a weboldalt, vagy a weboldalon el¨¦rhető szolg¨˘ltat¨˘sokat ig¨¦nybe veszi.

Alapvető rendelkez¨¦sek

Jelen Szab¨˘lyzat 2013. szeptember 1. napj¨˘t¨®l hat¨˘lyos ¨¦s visszavon¨˘sig hat¨˘lyos. A Szolg¨˘ltat¨® jogosult a Szab¨˘lyzatot egyoldal¨˛an m¨®dos¨Ştani. A m¨®dos¨Şt¨˘sokat a Szolg¨˘ltat¨® a weboldal¨˘n teszi közz¨¦. A felhaszn¨˘l¨®k a weboldal haszn¨˘lat¨˘val elfogadj¨˘k, hogy a weboldal haszn¨˘lat¨˘val kapcsolatos valamennyi szab¨˘lyoz¨˘s r¨˘juk n¨¦zve automatikusan ¨¦rv¨¦nyes.
Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok b¨˘rmely r¨¦szlet¨¦nek letölt¨¦se, elektronikus t¨˘rol¨˘sa, feldolgoz¨˘sa ¨¦s ¨¦rt¨¦kes¨Şt¨¦se a Szolg¨˘ltat¨® ¨Şr¨˘sos hozz¨˘j¨˘rul¨˘sa n¨¦lk¨ąl.
Amennyiben a Felhaszn¨˘l¨® bel¨¦p a Szolg¨˘ltat¨® ¨˘ltal ¨ązemeltetett weboldal(ak)ra, vagy annak tartalm¨˘hoz b¨˘rmilyen m¨®don hozz¨˘jut ¨C akkor is, ha nem regisztr¨˘lt felhaszn¨˘l¨®ja a weboldalnak- a Szab¨˘lyzatban foglaltakat mag¨˘ra n¨¦zve kötelező ¨¦rv¨¦nyűnek tekinti.
Jelen Szab¨˘lyzatban nem szab¨˘lyozott k¨¦rd¨¦sekre, a magyar jog az ir¨˘nyad¨®. A vonatkoz¨® jogszab¨˘lyok kötelező rendelkez¨¦sei a felekre k¨ąlön kiköt¨¦s n¨¦lk¨ąl is ir¨˘nyad¨®k.
Felelőss¨¦g kiz¨˘r¨˘s

A Szolg¨˘ltat¨® kijelenti, hogy folyamatosan törekszik a weboldalon tal¨˘lhat¨® inform¨˘ci¨®k friss¨Şt¨¦s¨¦re. Azonban azok esetleges m¨®dosul¨˘s¨˘¨¦rt, minden kör¨ąlm¨¦nyek közötti helyt¨˘ll¨®s¨˘g¨˘¨¦rt, teljess¨¦g¨¦¨¦rt felelőss¨¦get nem v¨˘llal.
Szolg¨˘ltat¨® kijelenti, hogy a weboldal haszn¨˘lat¨˘b¨®l eredő k¨˘rok¨¦rt nem v¨˘llal felelőss¨¦get.
Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolg¨˘ltat¨®t¨®l f¨ąggetlen v¨˘ltoztat¨˘s tört¨¦nik, ez¨¦rt a Szolg¨˘ltat¨® a tartalom pontoss¨˘g¨˘ra, aktualit¨˘s¨˘ra vonatkoz¨®an, semmilyen term¨¦szetű felelőss¨¦get nem v¨˘llal.
A felhaszn¨˘l¨®k a weboldalt kiz¨˘r¨®lag saj¨˘t felelőss¨¦g¨ąkre haszn¨˘lj¨˘k. A Szolg¨˘ltat¨® nem felel olyan k¨˘rok¨¦rt, melyeket a helytelen, hi¨˘nyos, vagy hib¨˘s tartalom okozhat.
Szolg¨˘ltat¨® a tartalom eg¨¦sz¨¦t (bele¨¦rtve az el¨¦rhető szolg¨˘ltat¨˘sokat is) vagy r¨¦szeit b¨˘rmikor, előzetes ¨¦rtes¨Şt¨¦s n¨¦lk¨ąl m¨®dos¨Şthatja, vagy visszavonhatja.
A weboldal működ¨¦s¨¦t a ny¨Şlt forr¨˘sk¨®d¨˛ WordPress tartalomkezelő rendszer biztos¨Ştja.

Szolg¨˘ltat¨® nem garant¨˘lja a weboldalon tal¨˘lhat¨® funkci¨®k hibamentes ¨¦s zavartalan működ¨¦s¨¦t. Szolg¨˘ltat¨® nem felel azok¨¦rt a k¨˘rok¨¦rt, költs¨¦gek¨¦rt , vesztes¨¦gek¨¦rt, amelyek a weboldallal kapcsolatban, vagy annak haszn¨˘lat¨˘b¨®l illetve haszn¨˘lhatatlans¨˘g¨˘b¨®l, a nem megfelelő működ¨¦s¨¦ből, meghib¨˘sod¨˘s¨˘b¨®l, sz¨˘m¨Şt¨®g¨¦pes v¨Şrus ¨˘ltal, adat¨˘tviteli- vagy rendszerhib¨˘b¨®l, vagy m¨˘s hasonl¨® okb¨®l következnek be.
A Felhaszn¨˘l¨® tudom¨˘sul veszi, hogy a weboldalt működtető szoftver ¨¦s bőv¨Ştm¨¦nyeinek friss¨Şt¨¦s¨¦ből ad¨®d¨® hib¨˘k¨¦rt, működ¨¦sbeli elt¨¦r¨¦sek¨¦rt a Szolg¨˘ltat¨® nem vonhat¨® felelőss¨¦gre.
Az weboldalon tal¨˘lhat¨® linkeken kereszt¨ąl el¨¦rhető tartalmakon l¨¦vő inform¨˘ci¨®k el¨¦rhetős¨¦g¨¦¨¦rt, tartalmi helyess¨¦g¨¦¨¦rt a Szolg¨˘ltat¨® felelőss¨¦get nem v¨˘llal.
A weboldalon közz¨¦tett term¨¦kinform¨˘ci¨®k t¨˘j¨¦koztat¨® jellegűek. Azok mind sz¨Şnben, mind a felt¨ąntetett term¨¦kjellemzőkben elt¨¦rhetnek az ¨˘ruh¨˘zakban megtal¨˘lhat¨®kt¨®l. A Felhaszn¨˘l¨® tudom¨˘sul veszi, hogy ebből eredő reklam¨˘ci¨®kat nem ¨˘ll m¨®dunkban elfogadni.
Adott term¨¦k weboldalunkon val¨® jelenl¨¦te nem biztos¨Şt garanci¨˘t arra, hogy az valamennyi ¨˘ruh¨˘zunkban el¨¦rhető, ¨¦s a term¨¦koldalon felt¨ąntetett ¨˘r ¨˘ruh¨˘zank¨¦nt elt¨¦rő lehet.
A weboldal ˇ°Webkatal¨®gusˇ± men¨ąje kiz¨˘r¨®lag ¨˘ruh¨˘zaink term¨¦kkatal¨®gusak¨¦nt működik. Az esetleges ˇ°Kos¨˘rˇ± gombok jelenl¨¦te nem szolg¨˘l a term¨¦k megv¨˘s¨˘rl¨˘s¨˘ra. Ez¨¦rt az ¨Şgy elk¨ąldött t¨¦ves megrendel¨¦sek nem ker¨ąlnek feldolgoz¨˘sra.
Szerzői jogok

Tilos a weboldal tartalm¨˘nak, illetve r¨¦szeinek m¨˘sol¨˘sa, b¨˘rmely olyan alkalmaz¨˘s haszn¨˘lata, amellyel a weboldal vagy annak b¨˘rmely r¨¦sze m¨®dos¨Şthat¨® vagy indexelhető.
B¨˘rmilyen ¨ązleti jellegű felhaszn¨˘l¨˘shoz a Szolg¨˘ltat¨® ¨Şr¨˘sbeli hozz¨˘j¨˘rul¨˘sa sz¨ąks¨¦ges. Szolg¨˘ltat¨® log¨®j¨˘nak, haszn¨˘lata kiz¨˘r¨®lag előzetes enged¨¦ly alapj¨˘n megengedett.
A Felhaszn¨˘l¨® a weboldal tartalm¨˘nak kiz¨˘r¨®lag mag¨˘nc¨¦l¨˛ felhaszn¨˘l¨˘s¨˘ra jogosult. A mag¨˘nc¨¦l¨˛ felhaszn¨˘l¨˘s ellen¨¦rt¨¦khez nem kötött, jövedelemszerz¨¦s vagy jövedelemfokoz¨˘s c¨¦lj¨˘t azonban sem közvetlen sem közvetett m¨®don nem szolg¨˘lhatja.
Mag¨˘nc¨¦l¨˛ felhaszn¨˘l¨˘s eset¨¦n a felhaszn¨˘l¨˘s ingyenes, ahhoz a Szolg¨˘ltat¨® enged¨¦lye nem sz¨ąks¨¦ges. Azonban a mag¨˘nc¨¦l¨˛ felhaszn¨˘l¨˘s a szabad felhaszn¨˘l¨˘sra vonatkoz¨® rendelkez¨¦sek alapj¨˘n csak akkor megengedett, ha nem k¨˘ros¨Ştja a Szolg¨˘ltat¨® ¨¦rdekeit, ¨¦s megfelel a j¨®hiszeműs¨¦g ¨¦s tisztess¨¦g követelm¨¦ny¨¦nek. A weboldal tartalm¨˘nak a fenti rendelkez¨¦sektől elt¨¦rő m¨®don val¨® felhaszn¨˘l¨˘sa, jogosulatlan felhaszn¨˘l¨˘st eredm¨¦nyez, melynek következm¨¦nyek¨¦nt a Szolg¨˘ltat¨® a vonatkoz¨® jogszab¨˘lyok ¨˘ltal biztos¨Ştott jogorvoslati lehetős¨¦git ¨¦rv¨¦nyes¨Şti.
A weboldalr¨®l ¨¦s annak adatb¨˘zis¨˘b¨®l b¨˘rmilyen anyagot ¨˘tvenni ¨Şr¨˘sos hozz¨˘j¨˘rul¨˘s eset¨¦n is csak a Szolg¨˘ltat¨®ra val¨® hivatkoz¨˘s felt¨ąntet¨¦s¨¦vel megengedett.
A Szolg¨˘ltat¨® fenntartja minden jog¨˘t a weboldal ¨¦s a domain-neveire, valamint az azokkal k¨¦pzett m¨˘sodlagos domain nevekre.
A „Profi Padl¨®ˇ± n¨¦v ¨¦s log¨® szerzői jogi ¨¦s v¨¦djegyoltalmi v¨¦delmet ¨¦lvez, felhaszn¨˘l¨˘sa kiz¨˘r¨®lag a Szolg¨˘ltat¨® ¨Şr¨˘sos hozz¨˘j¨˘rul¨˘s¨˘val lehets¨¦ges.
Egy¨¦b rendelkez¨¦sek

Nem tekinthető az adott jogr¨®l val¨® lemond¨˘snak vagy a joggyakorl¨˘s elmulaszt¨˘s¨˘nak ha a Szolg¨˘ltat¨® a Szab¨˘lyzat alapj¨˘n megillető jogait nem gyakorolja. B¨˘rmilyen jogr¨®l val¨® lemond¨˘s csak az erre vonatkoz¨® kifejezett ¨Şr¨˘sbeli nyilatkozat eset¨¦n ¨¦rv¨¦nyes.
Szolg¨˘ltat¨® ¨¦s Felhaszn¨˘l¨® esetleges vit¨˘s ¨ągyeik megold¨˘s¨˘ban elsősorban a vita b¨¦k¨¦s, peren k¨Şv¨ąli megold¨˘s¨˘ra törekednek.
Vitarendez¨¦s

Amennyiben a fogyaszt¨® fogyaszt¨®i jogainak megs¨¦rt¨¦s¨¦t ¨¦szleli, jogosult panasszal fordulni a lak¨®helye szerint illet¨¦kes fogyaszt¨®v¨¦delmi hat¨®s¨˘ghoz. A panasz elb¨Şr¨˘l¨˘s¨˘t követően a hat¨®s¨˘g dönt a fogyaszt¨®v¨¦delmi elj¨˘r¨˘s lefolytat¨˘s¨˘r¨®l. A fogyaszt¨®v¨¦delmi elsőfok¨˛ hat¨®s¨˘gi feladatokat a fogyaszt¨® lak¨®helye szerint illet¨¦kes j¨˘r¨˘si hivatalok l¨˘tj¨˘k el.
Ha valaki panaszt k¨Şv¨˘n tenni egy v¨˘s¨˘rolt term¨¦kkel vagy szolg¨˘ltat¨˘ssal kapcsolatban, nem kell felt¨¦tlen¨ąl b¨Şr¨®s¨˘ghoz fordulnia. V¨˘laszthatja az alternat¨Şv vitarendez¨¦st. Alternat¨Şv vitarendez¨¦snek tekinthető minden olyan elj¨˘r¨˘s, melynek r¨¦v¨¦n a vit¨˘ban ¨˘ll¨® felek peren k¨Şv¨ąl rendezhetik jogvit¨˘jukat.
Ha panasszal k¨Şv¨˘n ¨¦lni online v¨˘s¨˘rolt term¨¦kkel vagy szolg¨˘ltat¨˘ssal kapcsolatban, az al¨˘bbi Online vitarendez¨¦si platformon kezdem¨¦nyezheti a panasz b¨Şr¨®s¨˘gon k¨Şv¨ąli rendez¨¦s¨¦t an¨¦lk¨ąl, hogy a t¨˘vols¨˘g megg¨˘toln¨˘ Önt ebben. A port¨˘lon Ön ¨¦s a kereskedő, akivel szemben panasszal ¨¦lt, közösen kiv¨˘laszthatj¨˘k a panasz kezel¨¦s¨¦vel megb¨Şzni k¨Şv¨˘nt vitarendez¨¦si test¨ąletet:
Domain name snatch, domain name transaction, domain name sale, domain name investment, as well as

© 2017 Theluckydomain